triway s.r.o.
Jarná 2604/8
010 01 Žilina

e-mail: obchod@triway.sk

Tomáš Jurkovič
0904 457 419

Martin Hikaník
0905 591 480

IČO: 47 159 791
DIČ: 2023773939

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri OS Žilina vložka
č. 59057/L, oddiel Sro

Banka: Prima Banka
Číslo bankového účtu: SK15 5600 0000 0024 3563 8002