Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Nákup v internetovom obchode triway s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
 • Predávajúci: spoločnosť triway s.r.o., so sídlom Jarná 2604/8 , 010 01 Žilina
  internetový obchod triway s.r.o., fakturačné údaje:
  triway s.r.o.,
  so sídlom Jarná 2604/8 , 010 01 Žilina,
  IČO: 47 159 791,
  DIČ: 2023773939
  Spoločnosť je zapísaná v obch. registri OS Žilina vložka č. 59057/L, oddiel Sro
  Banka: Prima Banka
  Číslo bankového účtu: 2435638002/5600
  IBAN: SK15 5600 0000 0024 3563 8002
 • Kontakt na zákaznícky servis: Tomáš Jurkovič 0904 457 419, obchod.triway@gmail.com
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu triway s.r.o.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu triway s.r.o.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Pracovníci predávajúceho môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť poskytnutých údajov.
 • Každá objednávka musí obsahovať:
  • Meno a priezvisko kupujúceho
  • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
  • Telefonické číslo a email
  • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
  • Počet kusov z každej položky tovaru
  • Dátum vystavenia objednávky
  • Spôsob úhrady za tovar
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
  • IČO, DIČ a SK DIČ spoločnosti
  • Kontaktnú osobu a telefón
  • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

  Pred prevzatím tovaru:
  • bankovým prevodom
  Pri prevzatí tovaru:
  • v hotovosti
  • kuriérnou dobierkou
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode triway s.r.o. Koncové ceny pri jednotlivých položkách sú uvádzané v EUR a zahŕňajú DPH.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho v prípade, že objednaný tovar nemá na sklade a z technických alebo iných dôvodov nebola informácia zverejnená
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 • Informácie, ktoré kupujúci predávajúcemu poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

4. DODACIE PODMIENKY

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou) , prípadne odovzdaný osobne na vopred určenom mieste.
 • Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej na internetovom obchode.
 • V prípade platby vopred prevodom na účet odošle predávajúci tovar až po prijatí platby, takže dodacia lehota bude predĺžená o dobu potrebnú na prijatie platby.
 • Pokiaľ je tovar odosielaný kuriérom a zásielka nepríde kupujúcemu do 3 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, môže sa kupujúci informovať na zásielku u kuriérskej služby na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posiela predávajúci ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.
 • V prípade, že nebude predávajúci schopný odoslať tovar v uvedených lehotách, jeho pracovníci budú kontaktovať kupujúceho e-mailom príp. telefonicky a oznámia mu termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.
 • Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady vo výške:

  Zaslanie Slovenskou poštou :
   • 5 €

V prípade objednania tovaru v jednej zásielke v celkovej hodnote nad 150 € je zaslanie v rámci Slovenskej republiky zdarma.
Informáciu o doručovaní zásielok mimo územia SR, ceny poštovného a balného zašle predávajúci na vyžiadanie kupujúceho.

5. VRÁTENIE TOVARU

 • Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodne, kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašle spolu s dokladom o kúpe späť na adresu predávajúceho. Pri vrátení musí byť zaslaný tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva apod. Tovar musí obsahovať všetky cenovky a štítky na pôvodnom mieste a tieto nesmú byť odstránené.Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak. Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

6. REKLAMÁCIE

 • Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba (24 mesiacov) pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, a pod.
 • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
 • V prípade vrátenia peňazí za uznanú reklamáciu bude vrátená čiastka
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) odovzdaním opraveného tovaru,
  b) výmenou tovaru,
  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
 • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.